Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Παιδαγωγική Σχολή, 8-10 Μαΐου 2015 (υποβολή εργασιών)

Διαδικτυακός Τόπος του Συνεδρίου
Πληροφορίες για όλες τις ανακοινώσεις στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου

http://synedrioenephet-2015.web.auth.gr

Υποβολή εργασιών
Οι συγγραφείς πρέπει να υποβάλουν Σύνοψη των εργασιών τους έως τις 30/11/2014. Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι  μεταξύ όχι λιγότερο από 1000 και όχι περισσότερο από 1200 λέξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, περίληψη περί τις 80-90  λέξεις Ελληνικά και Αγγλικά, κείμενο, βιβλιογραφία πίνακες. Συνολικά η Σύνοψή  δεν πρέπει  να υπερβαίνει τις τέσσερις σελίδες μαζί με τυχόν φωτογραφίες.  Η υποβολή θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά με αποστολή αρχείου Word στην παρακάτω διεύθυνση:

enephet2015@gmail.com

Η Σύνοψη κάθε εργασίας θα κριθεί ανώνυμα από δύο κριτές, κατά κανόνα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου. Η έγκριση τους θα ανακοινωθεί έως τις 15/1/2014. Όσες εγκριθούν θα αναρτηθούν σε ειδικό τόμο στο διαδικτυακό τόπο του Συνεδρίου πριν την έναρξη του. Οι συγγραφείς θα κληθούν να υποβάλλουν  πλήρεις εργασίες μετά το τέλος του Συνεδρίου,  οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον τόμο των Πρακτικών  που  θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Ο χρόνος υποβολής και η έκταση των ολοκληρωμένων  εργασιών θα ανακοινωθεί στη διάρκεια του Συνεδρίου

Αναλυτικές οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης εργασιών στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου
http://synedrioenephet-2015.web.auth.gr

ή/και σ' αυτό το σύνδεσμο: Αναλυτικές Οδηγίες

Τύποι εργασιών
Περιλαμβάνονται πολλοί τύποι εργασιών ως εξής :
1. Προφορικές ανακοινώσεις
2. Συμπόσια
3. Αφίσες
4. Εργαστήρια
5. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης
6. Εργασίες Εφαρμογών

Οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης εργασιών

1. Π ρ ο φ ο ρ ι κ έ ς  Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς
Μέχρι 4 σελίδες Α4 σύμφωνα με τα πιο πάνω (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων και βιβλιογραφίας).
Περιθώρια: 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές.
Διάστημα: Μονό.
Γραμματοσειρά τίτλων: Arial
Γραμματοσειρά κυρίως κειμένου: TIMES NEW ROMAN
Μέσα στο κείμενο καθώς και στις βιβλιογραφικές παραπομπές να μην φαίνονται τα ονόματα των συγγραφέων της εργασίας. Στη θέση τους να αναγράφεται (Όνομα συγγραφέων, Εργασία 1),  (Όνομα συγγραφέων, Εργασία 2),  κ.ο.κ.

2. Σ υ μ π ό σ ι α
Ένα συμπόσιο περιλαμβάνει 3-5 εργασίες σε κοινή θεματική περιοχή. Οργανώνεται από ένα η δύο συγγραφείς και μπορεί να περιλαμβάνει ένα συζητητή. Οι εργασίες είναι σκόπιμο να μην προέρχονται από την ίδια επιστημονική ομάδα ή να έχουν όλες  ένα κοινό συγγραφέα. Για κάθε συμπόσιο θα υποβληθεί από τους οργανωτές  η Σύνοψη του συμποσίου  έκτασης μίας περίπου σελίδας, στην  οποία  θα αναλύεται ο σκοπός του, τα ονόματα και οι τίτλοι των εργασιών, Η σύνοψη θα συνοδεύεται από τις  Συνόψεις των εργασιών του συμποσίου για τις οποίες ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής  και μορφοποίησης  με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων.

3. Α φ ί σ ε ς
Όσοι συγγραφείς επιθυμούν μπορούν να αναρτήσουν αφίσες σε ειδικό χώρο – stands. Οι αφίσες θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων. Μετά το συνέδριο οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν πλήρεις εργασίες για να συμπεριληφθούν στα πρακτικά,  όπως και οι προφορικές ανακοινώσεις

4. Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α
Οσοι/ες επιθυμούν να οργανώσουν εργαστήρια θα πρέπει να υποβάλλουν  περίληψη  εκτάσεως 150-200 λέξεων. Μετά το συνέδριο οι οργανωτές μπορούν να δημοσιεύσουν σε ειδικό κεφάλαιο των Πρακτικών περιγραφή του εργαστηρίου και των αλληλεπιδράσεων κατά τη διεξαγωγή του. Ισχύουν οι  οδηγίες μορφοποίησης που αφορούν  στις προφορικές ανακοινώσεις .

5. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης
Για κάθε συνεδρία θα υποβληθούν: λίστα συμμετεχόντων (4-5 άτομα) και η περίληψη της συνεδρίας εκτάσεως περί  τις 150 - 200 λέξεις. Ισχύουν οι οδηγίες μορφοποίησης  που αφορούν στις προφορικές ανακοινώσεις .

6. Εργασίες Εφαρμογών
Οι εργασίες εφαρμογών αφορούν σενάρια καινοτομικών διδακτικών παρεμβάσεων και παρατηρήσεις από την εφαρμογή τους. Οι συγγραφείς θα υποβάλλουν Σύνοψη  500 -600 λέξεων η οποία δε θα υπερβαίνει  συνολικά τις δύο (2) σελίδες  Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων.. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για τη δημοσίευση εργασίας εφαρμογών σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκειά του.  


επιστροφή στις ανακοινώσεις Δημοσιεύθηκε: 24/10/2014 από την ΕΝΕΦΕΤ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης